กิจกรรมภายใน

                   เราเชื่อว่าหากพนักงานทุกระดับมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จะก่อให้เกิดความสุขในการทำงาน และส่งผลให้งานออกมามีคุณภาพดี ดังนั้นเราจึงให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน รวมถึงกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ เป็นต้น

SCMA's Songkran Day

 กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

 engine by CW